Spoločnosť UPLIFT CONSULTING s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní účtu, nakladá v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@upliftconsulting.eu

Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dodávatelia, ktorí sú zapojený v procese doručenia služby alebo tovaru, objednaného kupujúcim. Podľa §17, ods.4 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).

Prevádzkovateľ stránky www.upliftconsulting.eu sa súčasne zaväzuje, že na želanie dotknutej osoby vymaže neodkladne jeho prijaté osobné údaje.

Prevádzkovateľ stránky www.upliftconsulting.eu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov, v prípade napadnutia serveru neznámymi páchateľmi. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.